Billedet viser en tænksom mand. Siden handler om specialiseret PTSD behandling. Af Joe Gardner.

Specialiseret PTSD behandling

Billedet viser en tænksom mand. Siden handler om specialiseret PTSD behandling. Af Joe Gardner.

Udover pakkeforløb til behandling af PTSD for voksne danskere, har Sundhedsstyrelsen i august 2017 lagt op til, at der skal være specialiserede tilbud for tjenesterelateret PTSD eller andre tilsvarende belastninger i alle danske regioner. Da initiativet er relativt nyt, er det ikke fuldt implementeret endnu i alle regioner. Udover regionstilbudene er der også højtspecialiserede tilbud for militært personel i Odense, Risskov og København. At tilbuddene er der, siger imidlertid intet om, hvor mange årlige pladser der er på behandlingsstederne. Det siger heller ikke noget om, hvorvidt det er muligt at blive visiteret til behandlingstilbudene. Kan personer, der har fået deres PTSD pga. kræft, fejlbehandling på sygehuset, vold i hjemmet eller vold i barndommen få del i de nye behandlingstilbud? Det tager visitationen i den enkelte region stilling til.

Hvis en persons PTSD skal være svær for at få det specialiserede behandlingsforløb, hvad så med dem, der har mellemsvær PTSD eller PTSD efter komplekse elle langvarige traumer? Er der ingen behandling for dem? Behandlingspakker for PTSD indeholder ganske få timers traumebehandling ved en psykolog. Det kan derfor kun forventes, at en behandlingspakke kan færdigbehandle lettere tilfælde af PTSD, og PTSD der er kommet efter et enkelt afgrænset traume af kort varighed.

Region Nordjylland

Tjenesterelaterede belastninger eller tilsvarende belastninger

På Aalborg Universitetshospital er der et regionsdækkende tilbud til patienter med svær PTSD som følge af tjenesterelaterede belastninger som ex militær, politi, beredskab og sundhedspersoner) eller andre tilsvarende belastninger.(5)

Patienterne vil hyppigt have andre lidelser samtidigt som depression, personligheds-forstyrrelse (F60-62) eller misbrugs-problematikker. Psykotiske tilstande kan forekomme. Patienter der har et betydeligt dagligt forbrug og afhængighed skal søges behandlet for deres misbrug inden henvisningen.(5)

Du kan blive henvist til behandling af lægen, somatiske eller psykiatriske afdelinger samt af Veteranernes Psykologiske Afdelinger. Henvisningen sendes til Central Visitation i Region Nordjylland. Her kan du læse, hvad en henvisning skal indeholde, og hvad der kræves for at blive henvist til behandlingen.(5)

Behandlingen indledes med udredning og består ellers af stresskontrol, psykoedukation (læren om traumer og PTSD), traumefokuseret psykoterapi, farmakologisk behandling, sociale foranstaltninger og inddragelse af relevante samarbejdspartnere.(5)

Veteraner

Danske veteraner og andet militært personale fra Region Nordjylland kan få PTSD behandling på højt specialiseret niveau hos Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Århus.

Region Midt

Voksne danskere

Ved særligt komplekse tilfælde af PTSD, hvor der er andre lidelser og problemer henover end blot PTSD ex misbrug, personlighedsændring efter katastrofeoplevelser, depression, ADHD og andre psykiske lidelser, kan voksne danskere også få behandling på regionsniveau. Det foregår på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Århus og i Holstebro. Behandlingen foregår tværfagligt med hovedvægten lagt på psykologbehandling og fysioterapi. Hertil kommer lægesamtaler, medicinsk behandling, samtale med sygeplejerske og nogen gange rådgivning ved en socialrådgiver.(1)

På regionsniveau tages der kun af tilfælde af PTSD blandt voksne danskere, som er særligt svære at behandle og som kræver tværfagligt samarbejde i form af ex fysioterapi, samtaleterapi, medicinsk behandling og sociale foranstaltninger. Behandling ved almindelig psykolog har ikke været tilstrækkelig for dem.(1)

Veteraner

Danske veteraner og andet militært personale fra Region Midt kan få PTSD behandling på højt specialiseret niveau hos Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Århus.

Region Syddanmark

Tjenesterelaterede belastninger

Ved Regionspsykiatrien Vest i Holstebro skal der ifølge Sundhedsstyrelsen planer fra august 2017 være et behandlingstilbud på regionsniveau for personer med PTSD pga. tjensesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger.(6)

Krigsveteraner

Har en krigsveteran PTSD, vil han blive henvist til et højtspecialiseret tilbud på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Kompleksiteten kan fx dække over depression, angst, personlighedsændring efter katastrofeoplevelser ud over PTSD. (2)

Krigsveteranen vil i første omgang blive udredt og diagnosticeret på Psykiatrisk Afdeling i Odense, hvorefter Afdeling for Traume og Torturoverlevere foretager en tværfaglig behandling af veteranen. Dette gør de i et tæt samarbejde med Psykiatrisk Afdeling i Odense. Her bliver det bl.a. vurderet, hvor store ressourcer veteranen har. Om veteranen direkte er klar til individuel samtaleterapi, gruppeforløb, eller måske skal starte ud med noget psykoedukation (læren om traumer og PTSD). Er ressourcerne meget lave kan det være nødvendigt at starte med behandling, hvor veteranen lærer at mærke sin egen krop eller får medicinsk behandling. Er veteranen ude af stand til at forlade sit hjem på grund af fx angst eller depression, kan det også være nødvendigt med hjemmebehandling eller støttende telepsykiatrisk behandling. Familiebehandling kan også være aktuel. (2)

Region Sjælland

Tjenesterelaterede belastninger eller tilsvarende belastninger

Regionsfunktion for PTSD er beliggende i Slagelse og er en specialfunktion for PTSD, som rækker ud over almindelige pakkeforløb for PTSD. Den er målrettet personer diagnostiseret med PTSD på baggrund af tjenesterelateret belastning eller andre tilsvarende belastninger. Du kan blive henvist til regionsfunktionen, hvis du har haft behandling i psykiatrien eller hos privatpraktiserende psykiatere uden tilstrækkelig effekt. Eller hvis behandleren vurderer, at din PTSD tilstand er særlig kompliceret.(4)

Henvisningen kan blive afvist, hvis behandlingen kan foregå med pakkeforløb i psykiatrien, hos en psykolog, psykiater eller i et kommunalt tilbud.(4)

Behandlingsforløbet tilpasses den enkelte person således, at der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med den PTSD ramte. Behandlingsforløbet består af stabiliserende traumebehandling med fokus på psykoedukation (læren om traumer og PTSD), færdighedstræning og medikamentel behandling målrettet traumerelaterede symptomer. (4)

Region Hovedstaden

Tjenesterelaterede belastninger eller tilsvarende belastninger

På Psykiatrisk Center Ballerup kan du få behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger som militær, politi, beredskab, sundhedspersoner eller andre tilsvarende belastninger, hvor et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: Demens, skizofreni og skizofreni-lignende tilstande, affektive lidelser eller angst og tvangslidelser.(6)

Personer der har været udsendt af militæret

På Militærpsykiatrisk Center på Psykiatrisk Center København kan personer, der har været udsendt af militæret få behandling for PTSD på højtspecialiseret niveau. Centeret tilbyder en kombination af medicinsk behandling, psykoterapi og psykosocial støtte. (3)

 

Kilder
  1. Email fra ledende sygeplejerske for Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Stævne Jensen. Region Midt. 18. juli 2017.
  2. Email fra leder af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Ulla Wernberg-Møller. Region Syddanmark. 20. juli 2017.
  3. Region Hovedstadens psykiatriske hospital. ”Krise og Katastrofepsykiatrisk Center.” Sept. 2017. psykiatri-regionh.dk.
  4. Region Sjælland. ”Regionsfunktion for PTSD.” Opdateret 7. juni. 2017. regionsjaelland.dk.
  5. Region Nordjylland. ”Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger.” Opdateret 8. feb. 2017. psykiatri.rn.dk.
  6. ”Specialevejledning for psykiatri.” 15. august 2017. www.sst.dk.