Gennemse Tag

veteraner

Billedet viser en tænksom mand. Siden handler om specialiseret PTSD behandling. Af Joe Gardner.

Specialiseret PTSD behandling

Billedet viser en tænksom mand. Siden handler om specialiseret PTSD behandling. Af Joe Gardner.

Udover pakkeforløb til behandling af PTSD i lokalpsykiatrien er der specialiserede tilbud for tjenesterelateret PTSD eller andre tilsvarende belastninger i alle danske regioner.

For at kunne få specialiseret PTSD behandling i din region, skal du opfylde visse betingelser. Dem kan du læse om i nedenstående tekst, hvor du også kan se, hvad det specialiserede behandlingsforløb består af.

Sådan bliver du henvist til et specialiseret tilbud

Din læge kan henvise dig til et specialiseret behandlingstilbud i Regionen. Sørg endelig for, at din læge får beskrevet sværhedsgraden og kompleksiteten af dine lidelser, så visitationen i Regionen har det fulde overblik over, hvad du fejler, og hvordan det påvirker din funktionsevne.

Visitationen i Regionen modtager din henvisning og vurderer om du opfylder målgruppen til at få et specialiseret PTSD-behandlingsforløb. Du kan læse mere i følgende målgruppebeskrivelser:

Målgruppebeskrivelse for Region Hovedstaden.

Målgruppebeskrivelse for Region Midt.

Målgruppebeskrivelse for Region Nordjylland.

Andre PTSD behandlings tilbud

Opfylder du ikke betingelserne for at få et behandlingstilbud for tjenesterelateret PTSD, er der også mulighed for, at du kan få et PTSD-pakkeforløb i lokalpsykiatrien. Er du fra militæret, vil du også have mulighed for at få et højtspecialiseret tilbud til behandling af PTSD i enten Odense, Risskov eller København.

Region Hovedstaden

PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger

Du kan blive henvist til behandling på Psykiatrisk Center Ballerup, hvis du har aktiv PTSD og er blevet traumatiseret, mens du har været i offentlig tjeneste. Fx hvis du er blevet traumatiseret indenfor arbejdsområderne social- og sundhed, beredskab eller politi.(3)

Behandlingen vil primært bestå af psykoterapi, medicinsk behandling og socialrådgivning. Psykoterapien er den del, der vil fylde mest – cirka 40 timer. De faggrupper, som er involveret i behandlingen er psykologer, psykiatere og socialrådgivere.(3)

Har du ved siden af PTSD også Kompleks PTSD (Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelse), kan du stadig blive henvist til behandling.(6)

I Region Hovedstaden er der ca. 60 personer om året, der er blevet henvist til tilbuddet, og som har gennemgået PTSD-behandling for tjenesterelaterede belastninger. (3)

Region Nordjylland

Tjenesterelaterede belastninger af traumemæssig karakter

På Aalborg Universitetshospital er der et regionsdækkende tilbud til patienter med svær PTSD som følge af tjenesterelaterede belastninger i det offentlige som ex militærpersonel, politifolk, beredskabsmedarbejdere, socialrådgivere og sundhedspersoner.(5)

For de patienter som er henvist som tjenesterelateret PTSD-patienter, vil tallet for året 2019 ligge på 35-40 patienter.(5)

Behandlingen varer omkring et halvt til et helt år. Afhængig af den PTSD-ramtes behov og lidelser vil der udover 8-15 sessioner traumefokuseret psykoterapi, også kunne fås ergoterapi, fysioterapi, farmakologisk behandling og hjælp fra socialrådgiver og overlæger. Af psykologiske behandlingsformer kan nævnes fx Prolonged exposure og kognitiv terapi. (5)(7)

I denne beskrivelse, kan du læse mere om, hvad behandlingen består af.(5)

Region Midt

Voksne danskere med komplekse tilfælde af PTSD

Ved særligt komplekse tilfælde af PTSD, hvor der er andre lidelser og problemer henover end blot PTSD, ex misbrug, personlighedsændring efter katastrofeoplevelser (Kompleks PTSD), depression, ADHD og andre psykiske lidelser, kan voksne danskere få behandling på regionsniveau. Det foregår på Klinik for PTSD og Angst i Århus. Behandlingen foregår tværfagligt med hovedvægten lagt på psykologbehandling og fysioterapi. Hertil kommer lægesamtaler, medicinsk behandling, samtale med sygeplejerske og nogen gange rådgivning ved en socialrådgiver.(1)

På regionsniveau tages der kun af tilfælde af PTSD blandt voksne danskere, som er særligt svære at behandle og som kræver tværfagligt samarbejde i form af ex fysioterapi, samtaleterapi, medicinsk behandling og sociale foranstaltninger. Behandling ved almindelig psykolog har ikke været tilstrækkelig for dem.(1)

Region Syddanmark

Tjenesterelateret PTSD

Det har ikke været muligt at få et interview med ledelsen.

Region Sjælland

PTSD efter tjenesterelaterede belastninger eller tilsvarende belastninger

Regionsfunktion for PTSD er beliggende i Slagelse og er en specialfunktion for PTSD, som rækker ud over almindelige pakkeforløb for PTSD. Den er målrettet personer diagnostiseret med PTSD på baggrund af tjenesterelateret belastning eller andre tilsvarende belastninger. Du kan blive henvist til regionsfunktionen, hvis du har haft behandling i psykiatrien eller hos privatpraktiserende psykiatere uden tilstrækkelig effekt, eller hvis behandleren vurderer, at din PTSD tilstand er særlig kompliceret.(4)

Henvisningen kan blive afvist, hvis behandlingen kan foregå med pakkeforløb i psykiatrien, hos en psykolog, psykiater eller i et kommunalt tilbud.(4)

Behandlingsforløbet tilpasses den enkelte person således, at der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med den PTSD ramte. Behandlingsforløbet består af stabiliserende traumebehandling med fokus på psykoedukation (læren om traumer og PTSD), færdighedstræning, medikamentel behandling målrettet traumerelaterede symptomer og individuel traumebehandling. (4)

Kilder

www.dkptsd.dk har fået lov til at kopiere denne artikel fra hjemmesiden www.kompleksptsd.dk.

 1. Telefonisk samtale og email korrespondance med ledende sygeplejerske for Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Stævne Jensen. Region Midt. 18. juli 2017.
 2. Telefonisk samtale og email korrespondance med leder af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Ulla Wernberg-Møller. Region Syddanmark. 20. juli 2017.
 3. Telefonisk samtale med afdelingsleder Ann Coleen Nielsen, Psykoterapeutisk Ambulatorium i Ballerup. 22. nov. 2019.
 4. Region Sjælland. ”Regionsfunktion for PTSD.” Opdateret 6. marts 2019. regionsjaelland.dk.
 5. Telefonisk samtale og email korrespondance med ambulatorieleder på Ambulatorium for Angst og Tvangssygdomme, psykolog Maria Nielsen. Region Nordjylland. 19. nov. 2019.
 6. Region Hovedstaden. ”Målgruppebeskrivelser.” psykiatri-regionh.dk.
 7. Region Nordjylland. “Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger.” Opdateret 16. marts 2018. psykiatri.rn.dk.
Billedet viser en kvinde der ser frem og tilbage i sit liv. Fotoet er af Ehimetalor Unuabona. Siden handler om traumeterapi ved en psykolog.

Traumeterapi ved en psykolog

Billedet viser en kvinde der ser frem og tilbage i sit liv. Fotoet er af Ehimetalor Unuabona. Siden handler om traumeterapi ved en psykolog.

Har du været udsat for en traumatisk begivenhed kan du kontakte lægen og få en henvisning til en privatpraktiserende psykolog. Din kommune vil så betale en del af dine udgifter til psykolog. Det kan også være muligt for dig at få tilskud ved nogle private forsikringer eller fagforening. Er du veteran med psykiske skader efter en udsendelse, har du også muligheden for at få gratis psykologhjælp i Veterancenteret.

Tilskud til psykolog via private forsikringer og fagforening

Sundhedsforsikringer, forsikringsselskaber (kriseterapi) og fagforening kan helt eller delvist dække psykologisk behandling.(1)

Din læge kan henvise dig til en psykolog

Har du været udsat for en traumatisk begivenhed eller er ramt af bestemte lidelser, kan du få tilskud til psykologhjælp fra Den Offentlige Sygesikring. Det drejer sig om 12 timers psykologhjælp med hel eller delvis dækning af udgiften til psykolog. Reglerne er forskellige fra kommune til kommune(3). Lægen skal inden henvisningen skønne om du befinder dig i en krise, og om du tilhører en af nedenstående grupper:(2)

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved deres barn, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykolog inden 6 måneder efter den begivenhed, som er grund til, at du ønsker psykologhjælp. Men henvisningen kan også henvises senere – dog senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Ved incest/seksuelle overgreb eller depression er der ingen tidsbegrænsning. Har du været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse ret til tilskud til 12 samtaler.  Ved moderat depression og angst er det imidlertid muligt at få 2×12 samtaler.(2)

Børn og unge har også ret til tilskud til psykologhjælp ved lægehenvisning. Dog ikke ved kategori 10 og 11.(2)

Sådan vælger du en psykolog

Du kan frit vælge, hvilken psykolog, som du vil have behandling hos, hvis du får en henvisning fra lægen. Psykologen skal blot have en aftale med sygesikringen. Det kaldes også psykologer med ydernummer.(2) Vil du have en psykolog, der ikke har ydernummer, skal du selv betale for psykologhjælpen.

”Psykologer i DANMARK ” kan du finde oplysninger om privat praktiserende psykologer, som alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening. Ønsker du at få hjælp til at få behandlet nogle traumer, vælg da ”Flere søgekriterier” og vælg en psykolog, som er specialist i ”Psykotraumatologi”. Under “Erfaringer og fagområder” kan du også vælge en psykolog, som har erfaring med dine problematikker fx belastningsreaktioner, incest, røveri eller selvmord.(4)

Når du vælger en psykolog er der nogle vigtige ting, som der er værd at overveje:

 • Find en behandler der bruger PTSD behandlinger, som der bevisligt virker

Det er bedst, hvis du kan finde en behandler, der kan tilbyde en af følgende traumebehandlings metoder, da der er stærk evidens for, at de virker: Prolonged Exposure Therapy (PE), Cognitive Processing Therapy (CPT) eller EMDR (Eye Movement Densentizaion and Reprocessing).(5)

Kan du ikke finde en behandler, der tilbyder CPT, PE eller EMDR. spørg da efter Kognitiv adfærdsterapi (CBT), der er traumefokuseret.  Generel Kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan også være et godt alternativ.(5)

 • Find en behandler, der passer til dig

Dig og din psykolog vil arbejde tæt sammen, så det er vigtigt at du føler dig tryg ved at stille spørgsmål og tale om problemerne i dit liv. Det er altid okay at se sig om efter en anden behandler, hvis du ikke føler dig tryg hos den du har.(5)

Veteraner kan få gratis psykologbehandling i veterancentre

Du kan få gratis psykologbehandling på Veterancentret, hvis du er en veteran som har været udsendt internationalt af Forsvaret eller Politiet, og hvis du i den sammenhæng har pådraget dig psykiske skader. Det gælder også, selvom symptomerne først viser sig lang tid efter udsendelsen.(6)

Veterancentret arbejder ud fra en international anerkendt og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, som er særligt afpasset i forhold til veteraner og ansatte i Forsvaret. Samtidig har veterancentrets militærpsykologer et særligt kendskab til Forsvarets medarbejdere og de belastninger, som man udsættes for under udsendelse.(6)

Psykologerne hos veterancentrene arbejder under tavshedspligt. Den overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Det betyder også, at du skal give samtykke, hvis psykologen vurderer, at der er behov for at involvere andre samarbejdspartnere i din behandling – såsom eksempelvis socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere, egen læge, eller andre.(6)

Som veteran er du ikke tvunget til at blive behandlet af Forsvarets psykologer, hvis du ikke har lyst. Du kan lige som andre borgere i Danmark få din læge til at henvise dig til en psykolog og således få delvis dækning af dine omkostninger afhængig af hvilken kommune du bor i.(6)

Kilder
 1. Psykologer i Danmark. ”Private tilskudsordninger.” psykologeridanmark.dk.
 2. Psykologer i Danmark. ”Offentlige tilskudsordninger.”www.psykologeridanmark.dk.
 3. Psykologer i Danmark. ”Priser.”www.psykologeridanmark.dk.
 4. Psykologer I Danmark. “Find en psykolog.” psykologeridanmark.dk.
 5. National Center for PTSD. ”Understanding PTSD and PTSD Treatment.” Maj 2019. ptsd.va.gov
 6. ”Psykologisk behandling i Forsvaret. Veteran.forsvaret.dk.